Okullar İçin Kültürlerarası Öğrenme

5

Eğitim Detayları

Eğitim ve öğretim kurumlarının uluslararası açılımları günümüzde artık bir gerekliliktir. Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve eğitim kurumu çalışanlarının, farklı kültürlerden bireylerle bir arada yaşama ve öğrenme odaklı tutum, bilgi ve yeteneklerini yani “kültürlerarası yetkinliklerini” geliştirmeleri önemlidir.

Kültürlerarası öğrenme deneyimi olan öğrencilerin, profesyonel hayatta daha başarılı oldukları, bütüncül bakışa sahip olarak karmaşık düşünme biçimleri geliştirebildikleri ve hem eğitim hem de profesyonel hayatlarında daha yaratıcı düşünme kapasitesine sahip olduklarını görülmektedir. Yurtdışı değişim programları, kültürlerarası öğrenmenin önemli bir aracı olsa dahi tek seçenek değildir.

Türk Kültür Vakfı, özelleştirilmiş deneyimsel öğrenme yöntemleri ile başta okullar olmak üzere tüm eğitim-öğretim kurumlarında kültürlerarası yetkinlikleri geliştirme alanları sunmaktadır. Türk Kültür Vakfı hizmetleri ile öğrenci, öğretmen ve kurum çalışanlarının;

 • Kendi öğrenme süreçlerini ve stillerini keşfetmeleri,
 • Farklı öğrenme ve iletişim stilleri hakkında bilgilerini artırmaları,
 • Uluslararası projeler, yurtdışı değişim programları ve yaz kampları gibi kültürlerarası etkinliklere uyum sağlayabilmeleri,
 • Etkili kültürlerarası iletişime yönelik yetkinlikler geliştirmeleri,
 • Çok kültürlü ortamlarda iletişim faaliyetlerini etkin şekilde sürdürmeleri,
 • Yaratıcı düşünebilmek adına konu ve olaylara farklı açılardan bakabilmeleri,
 • Sadece uluslararası değil aynı ülke içerisinde ve kişiler arası kültürel çeşitlilikleri anlamaları,

hedeflenmektedir.

Bilgi İçin: [email protected]

Sivil Toplum İçin Kültürlerarası Öğrenme

3-1

Eğitim Detayları

Sivil Toplum, toplumun bütün kesimlerinin, çeşitli amaç, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya gelerek örgütlenmesidir. Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, devlet ve özel sektör dışındaki “üçüncü sektör” olarak tüm dünyadaki etkilerini artırmaktadır.

Tüm paydaşların katılımının sağlanması, kültürel farklılıklar ve çeşitliliğin tanınması ve yerel ile küresel bağlantıların kurulması günümüzde sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı başlıca sorunlar arasındadır.

Türk Kültür Vakfı, deneyimsel ve formel olmayan öğrenme metotları, eğitimler, seminerler ve atölyeler aracılığıyla kar amacı gütmeyen kuruluşların gönüllülerinin veya çalışanlarının,

 • Kültürlerarası iletişim stilleri ile ilgili bilgilerinin artırılmasını,
 • Formel olmayan çalışma ortamlarına yönelik eğitimler tasarlayıp uygulayabilmelerini,
 • Gönüllü ve/veya profesyonel çalışanlara yönelik kültürlerarası öğrenme alanları sunulmasını,
 • Çeşitli ve çok kültürlü takımlarda etkili çalışabilmelerini,
 • Kültürlerarası çatışmalarda daha etkin çözüm üreticileri olabilmelerini,

Hedeflemektedir.

Bilgi İçin: [email protected]

Şirketler İçin Kültürlerarası Öğrenme

2

Eğitim Detayları

Günümüzde gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerde kültürlerarası temas göz ardı edilemez. Küreselleşme çağında gerçekleşen kültürlerarası temas ise tarafların kültürel farklılıklara, iletişim stillerine, karar verme süreçlerine ve algılayış biçimlerine özen göstermesini gerektirmektedir. Kültürel farklılıkları önemsemeyen bir faaliyette ise yanlış anlamalar, iletişim eksiklikleri ve çatışmalar kaçınılmazdır.

Şirket çalışanlarının kendi iletişim tarzlarını kültürel farklılıklara adapte edebilen, uyum sağlayabilmesi, çok kültürlü takımlarda etkin çalışabilmesi ve çeşitliliğe empati ve sempati ile yaklaşabilmesi oldukça önemlidir.

Türk Kültür Vakfı, deneyimsel, yenilikçi, katılımcı ve interaktif eğitimler, atölyeler ve seminerlerle Türkiye’de faaliyet gösteren kültürlerarası kurum ve şirketlere çözümler sunmaktadır. Özelleştirilmiş çalışmalar sonucunda, katılımcıların;

 • Çeşitli kişisel iletişim stilleri hakkında bilgilerini artırmaları,
 • Çok kültürlü ortamlarda kendilerine güvenli olarak iletişim kurmaları,
 • Etkili kültürlerarası iletişime yönelik yetkinlikler geliştirmeleri,
 • Kültürlerarası bir etkileşim için etkili ve uygun davranışları irdelemeleri,
 • Farklı kültürel çevrelere olan uyumlarını artırmaları,
 • Yaratıcı düşünme ve sorun çözümüne yönelik perspektif çeşitliliği sağlamaları
 • Çok kültürlü takım ve projelerde daha etkin çalışmaları,
 • Türkiye’ye özgü “Kültürel Lens” ve “Kültürel Boyutlar” hakkında farkındalık ve bilgilerini artırmaları,

hedeflenmektedir.

Bilgi İçin: [email protected]